Uczestnictwo w festiwalu

 • termin 56. festiwalu: 20 czerwca – 25 czerwca 2021 roku
 • Przesłuchania konkursowe: 21.06.2021 – 25.06.2021
 • w festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie,
 • zespół wraz z dyrygentem nie może liczyć więcej niż 40 osób,
 • opłata wpisowa: 400 zł za każdy chór.
 • Chóry pokrywają częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Pierwsze dwa dni 100 PLN za osobę dziennie za każdy następny 120 PLN za osobę dziennie.  Nocleg i dwa posiłki dziennie.
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów,
 • chóry, które zostaną zakwalifikowane, muszą dokonać wpłaty na poczet kosztów zakwaterowania i wyżywienia w terminie do 31 maja 2020 roku na konto organizatora,
 • czas prezentacji (koncertu) jest dowolny jednak nie może przekraczać 20 minut,
 • zespoły zgłaszające swój udział w festiwalu powinny nadesłać:
   1. kartę zgłoszenia

  karta zgłoszenia (rtf) – do pobrania i odesłania!

    lub

  karta zgłoszenia (pdf) – do pobrania i odesłania!

  1. po jednym egzemplarzu nut każdego utworu
  2. imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorami festiwalu
  3. dowód wpłaty rejestracyjnej, którą należy przelać na konto:

   Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie

   ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

   Bank Pekao Nr konta 15 1240 3813 1111 0010 6072 0987

 • chóry, które nie zostaną zakwalifikowane, otrzymają zwrot opłaty rejestracyjnej
 • zgłoszenia udziału w festiwalu należy kierować do dnia 15.05.2021 drogą mailową:

  Dyrektor artystyczny festiwalu prof. Dariusz Dyczewski

  dariody@wp.pl 

 • do udziału w festiwalu kwalifikuje rada artystyczna, o jej decyzji chóry i zespoły zostaną poinformowane,
 • rezygnację z uczestnictwa w festiwalu  należy zgłosić organizatorom do 31 maja 2021 roku,
 • wszelkie zmiany w programach należy zgłosić organizatorom do 31 maja 2021 roku
 • możliwe są koncerty w innych miastach województwa oraz w organizowanych w tym okresie imprezach muzycznych,
 • każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom na wniosek jury, akredytowanych dziennikarzy oraz mecenasów,
 • zespoły i dyrygenci mogą otrzymać festiwalowe wyróżnienia i nagrody,