Uczestnictwo w festiwalu

 • termin 55. festiwalu: 21 czerwca – 26 czerwca 2020 roku
 • Przesłuchania konkursowe: 22.06.2020 – 25.06.2020
 • w festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie,
 • zespół wraz z dyrygentem nie może liczyć więcej niż 40 osób,
 • opłata wpisowa: 400 zł za każdy chór,
 • Chóry pokrywają częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Pierwsze dwa dni 100 PLN za osobę dziennie za każdy następny 120 PLN za osobę dziennie.  Nocleg i dwa posiłki dziennie.
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów,
 • chóry, które zostaną zakwalifikowane, muszą dokonać wpłaty na poczet kosztów zakwaterowania i wyżywienia w terminie do 30 kwietnia 2020 roku na konto organizatora,
 • limit czasowy prezentacji (koncertu): 25 minut,
 • zespoły zgłaszające swój udział w festiwalu powinny nadesłać:
   1. kartę zgłoszenia

  karta zgłoszenia (rtf) – do pobrania i odesłania!

    lub

  karta zgłoszenia (pdf) – do pobrania i odesłania!

  1. po jednym egzemplarzu nut każdego zgłoszonego utworu
  2. imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu i faksu, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorami festiwalu
  3. dowód wpłaty rejestracyjnej, którą należy przelać na konto:

   Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie

   ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

   Bank Pekao Nr konta 15 1240 3813 1111 0010 6072 0987

 • chóry, które nie zostaną zakwalifikowane, otrzymają zwrot opłaty rejestracyjnej
 • zgłoszenia udziału w festiwalu należy kierować do dnia 31.03.2020 na adres:

  Dyrektor artystyczny festiwalu prof. Dariusz Dyczewski

  Akademia Sztuki w Szczecinie

  ul. Plac Orła Białego 2

  70-562 Szczecin

 • do udziału w festiwalu kwalifikuje rada artystyczna, o jej decyzji chóry i zespoły zostaną poinformowane,
 • rezygnację z uczestnictwa w festiwalu  należy zgłosić organizatorom do 15 maja 2020 roku,
 • wszelkie zmiany w programach należy zgłosić organizatorom do 30 maja 2020 roku
 • możliwe są koncerty w innych miastach województwa oraz w organizowanych w tym okresie imprezach muzycznych,
 • każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom na wniosek jury, akredytowanych dziennikarzy oraz mecenasów,
 • zespoły i dyrygenci mogą otrzymać festiwalowe wyróżnienia i nagrody,
 • w czasie festiwalu odbędzie się konkurs.